แบบสอบถามเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการสนับสนุนตำบลขับขี่ปลอดภัย

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการประเมินความพร้อมในการดำเนินการมาตรการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยเน้นนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อสำรวจความพร้อมของ ศปถ.อำเภอ และท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนมาตรการนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภัย และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนามาตรการของศูนย์แนวยความปลอดภัยทางถนนโดยเน้นนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภัย ในการส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และการใช้จักรยาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ :
2. อายุ :
3. หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่
4. ตำแหน่ง (กรุณาระบุตำแหน่งใน ศปถ.อปท.)
5. ที่ตั้งที่ท่านปฏิบัติงานอยู่
อำเภอ
จังหวัด
6. ชื่อ-นามสกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม
7. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
หมายเหตุ :
ทั้งนี้ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นั้น ทางทีมนักวิจัยจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับจากท่านผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในครั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในโครงการนี้เท่านั้น